Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Biz hakda

kompaniýasy“Anping Shenkang Wire Mesh Products Co., Ltd.”
2014-nji ýylda esaslandyrylan, polat simli kebşirleýji maşynlary we kömekçi maşynlary öndürmek, gözlemek we ösdürmek boýunça ýöriteleşendir.
Simli kebşirleýjileri taslamak we öndürmek boýunça 20 ýyla golaý tejribämiz bar.12 sany peýdaly model patenti bar we ISO9000 şahadatnamasyndan geçdi.Anping okrugy Şenkang simli enjam enjamlary zawody, Hytaýyň Hebei welaýatynyň Hengşui şäheriniň Anping etrabynda ýerleşýän Hytaýda meşhur sim torlary we enjamlary öndürýän kärhana.Sim torlary pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri hökmünde ýokary hilli, ýokary netijelilikli sim torlary we enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge we bu pudakda ýokary abraý gazanmaga borçlanýarys.

biz hakda

Biz näme edýäris

Esasy önümlerimiz polat simli kebşirleýiş enjamlaryny we gurluşyk tor kebşirleýiş maşynlary (awtomatiki sim bilen iýmitlendirmek we tegelek tor çekmek görnüşi), berkidilen kebşirleýji maşyn, towuk kafesi kebşirleýji maşyn, alyş-çalyş platformasy bilen kebşirleýji kebşirleýji maşyn ýaly kömekçi maşynlary öz içine alýar. , zynjyr baglanyşyk tor kebşirleýiş enjamy, sim çyzýan maşyn, sim lenta maşyn we ş.m. Kömekçi maşynlar awtomatiki gidrawliki enjamyň gapdal açylyş görnüşini, berkidilen örtükli egirme maşynyny, ýokary tizlikli simleri düzediji we kesiji maşyny, tor kesýän maşyn, diwar toruny öz içine alýar egirme maşyn we ş.m. Enjam müşderilerimiziň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

önüm
4
1
2-2
26
3
pro1
önüm (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünär tehnologiýasy we baý tejribe bilen müşderilerimiziň maşynyň hilinden, işleýşinden we netijeliliginden kanagatlanmagyny üpjün edýäris.Professional inerener goldawy, netijeli satuw topary we bäsdeşlik nyrh artykmaçlyklary bilen Ekwador, Nigeriýa, Malaýziýa, Filippinler, Rumyniýa, Russiýa we Afrika we beýleki 30-a golaý ýurt ýaly müşderileri özüne çekdik.

global söwda
topary

Kompaniýada innowasiýa we bäsdeşlik önümlerini yzygiderli çykaryp bilýän hünärmen gözleg we ösen önümçilik tehnologiýasy bar.Birnäçe ýyllap zähmet çekmek we toplamak arkaly zawodymyz simli kebşirleýji maşynlary, düzediji we kesiji maşynlary, polat bar öndürýän maşynlary we beýleki seriýalary öz içine alýan doly önüm çyzygyny emele getirdi.

tehnologiýasy

Öndürijiler tehnologiki täzeliklere we hil gözegçiligine üns berýärler.Ösen önümçilik enjamlaryny we önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli ornaşdyryň we önümiň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli çig mal ulanyň.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa tehniki alyş-çalyşlary we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we öz tehniki güýjüni we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin içerki we daşary ýurt ylmy gözleg institutlary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

oňaýly tankyt

Önümler gurluşyk, demir ýol we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we müşderiler tarapyndan tanaldy we öwüldi.Müşderiniň islegine gönükdirilen, şahsy çözgütleri we satuwdan soň ýokary hilli hyzmat edýäris we müşderileriň ynamyny we goldawyny alýarys.

Ekologiýa taýdan arassa

Mundan başga-da, jemgyýetçilik jogapkärçiligine uly ähmiýet berýäris, jemgyýetçilik abadançylygyna işjeň gatnaşýarys we daşky gurşawy goramaga we işgärleriň hal-ýagdaýyna üns berýäris.Greenaşyl önümçilik düşünjesini wagyz etmek, ekologiýa taýdan arassa materiallary we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak we pudagyň durnukly ösüşine goldaw bermek.

Döwrebaplaşdyryň

Geljekde Anping Şenkang simli tor enjamlaryny öndürijiler bazaryň islegini üznüksiz kanagatlandyrmak üçin tehnologiki innowasiýalara we önümi täzelemäge özlerini bagyş ederler.Müşderiler bilen aragatnaşygy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy dowam etdireris, içerki we daşarky bazarlary ösdüreris we global sim torlary tehnikasy pudagynda öňdebaryjy kärhana bolmaga çalyşarys.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

20 ýyla golaý ösüşden soň, täze önümleri gözlemek we ösdürmek üçin maýa goýumlaryny giňeltmäge çalyşýarys we ýörite mesleriň enjamlaşdyrylmagyny goldap bileris.Ygtybarly üpjün ediji hökmünde dürli polatdan kebşirleýiş maşynlary we kömekçi enjamlar müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner.

Gysgaça aýdanyňda, Anping Şenkang simli enjam enjamlary zawody, hünär gözleg we gözleg topary, ösen önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli önümiň hili bilen sim torlary pudagynda abraýly kärhana öwrüldi.Esasy gymmatlyk hökmünde tehnologiki innowasiýa we müşderileriň kanagatlanmagy bilen, müşderilere üstünlik gazanmaga kömek etmegi maksat edinýäris we sim torunyň ösmegine oňyn goşant goşýarys.Win-win hyzmatdaşlygyna we siziň bilen uzak möhletleýin işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!