Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Maşynlarymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,
Maşyn bilen üpjün ediň: ini, toruň ululygy, simiň diametri
Has takyk sitata berip bilerin

S: Enjamyň simini kebşirlemek?

J: 6-12mm
S: gowşuryş wagty
J: 40-45 gün

S: Şereketiňiz maşynlary daşamagy üpjün edýärmi?

J: Hawa, üpjün ediş salgysyna görä size iň amatly transport ýoluny hödürläris.

S: Maşynyň gaplanylyşy?

J: Maşyn gysgyç bilen örtülip, ​​gaplara salynýar.

S: Söwda kompaniýasymy?Factorya-da zawod?nirede?

J: Zawodymyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri döredilýär we öz söwda bölümi bar.Zawodymyz Hytaýyň Hebei welaýatynyň Anping etrabynda ýerleşýär.Iň ýakyn howa menzili Pekiniň howa menzili ýa-da Şijiazhuang howa menzili.Sizi Şijiazhuang şäherinden alyp bileris.

S: Satyn alan maşynymyzy gurmak üçin inersenerleri tertipläp bilersiňizmi?

J: Hawa, inersenerlerimiz öň 60-dan gowrak ýurda gitdiler.Olar örän tejribeli.

S: Maşynlaryňyz üçin kepillendirilen wagt näçe?

J: Biziň kepillik wagtymyz, enjam zawodyňyzda gurlandan 2 ýyl.

S: Gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalaryny eksport edip we üpjün edip bilersiňizmi?

J: Eksport etmek üçin köp tejribämiz bar.Şeýle hem, CE şahadatnamasyny, E formasyny, gelip çykyş şahadatnamasyny we ş.m. berip bileris, gümrükhana resmileşdirmekde kynçylyk bolmaz.