Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Awtomat çitim Kebşirleýji maşyn (aýlaw toruny çekiň)

Gysga düşündiriş:

Awtomat çitim Kebşirleýji maşyn (aýlaw Tory çekiň)
toruň ini≤1200mm / 1600mm, 2100mm, 2500mm, simiň diametri: 3mm-6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Tigirli kebşirleýji maşynyň giriş

Tigirli kebşirleýji maşyn, sim torlaryny kebşirlemek üçin ösen we täsirli çözgütdir.Çit panelleri, gurluşyk berkitmesi we senagat önümçiligi ýaly güýçli we çydamly kebşirlenen torlary talap edýän dürli programmalar üçin ýörite döredildi.

aýratynlyk (1)
aýratynlyk (2)
aýratynlyk (3)
aýratynlyk (4)
aýratynlyk (5)

Esasy aýratynlyklary we peýdalary

Kebşirleýişiň ýokary netijeliligi: Tigirli kebşirleýiş maşynynda, netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýan tigirli kebşirleýiş prosesi bar.Highokary takyklyk we tizlik bilen kebşirlenen tor panellerini yzygiderli öndürip, önümçilik wagtyny azaldyp, öndürijiligini ýokarlandyryp biler.

Meş ölçegleriniň we simiň diametriniň köpdürliligi: Bu kebşirleýiş enjamy, dürli ölçeg ululyklaryny we sim diametrlerini kebşirlemäge ukyply bolup, köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Kiçijik we çylşyrymly tor nagyşlaryndan başlap, uly we agyr panellere çenli enjam dürli talaplary aňsatlyk bilen ýerine ýetirip biler.

Takyk kebşirleýiş gözegçiligi: Öňdebaryjy kebşirleýiş tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan enjam, kebşirleýiş parametrlerine takyk gözegçiligi üpjün edýär.Bu ajaýyp gurluş bitewiligini we uzak ömrüni üpjün edip, tutuş meshde yzygiderli we güýçli kebşirlemäge mümkinçilik berýär.

Ulanyjy üçin amatly amal: Tigirli kebşirleýji maşyn, aňsat işlemäge we sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýän içgin interfeýs bilen gelýär.Operatorlar önümçilik prosesini ýönekeýleşdirip, islenýän tor ölçeglerini, sim aralygy we kebşirleme parametrlerini çalt kesgitläp bilerler.

Çydamlylygy we ygtybarlylygy: qualityokary hilli materiallar we komponentler bilen gurlan bu kebşirleýiş enjamy üznüksiz işlemäge we agyr ulanylyşa garşy durmak üçin döredildi.Uzak möhletli ygtybarlylygy hödürleýär we minimal tehniki hyzmaty talap edýär, iş wagty azaldýar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Özbaşdaklaşdyrma opsiýalary: Tigirli kebşirleýji maşyn, aýratyn talaplara we isleglere laýyklaşdyrylyp bilner.Önümçiligi we amatlylygy has-da ýokarlandyrmak üçin awtomatlaşdyrylan tor ýygnamak, kesmek we simleri düzetmek ýaly goşmaça aýratynlyklar girizilip bilner.

Çykdajylaryň netijeliligi: Kebşirleýiş işini awtomatlaşdyrmak bilen, enjam zähmet çykdajylaryny azaldýar we material galyndylaryny azaldýar.Bu, ýokary hilli kebşirlenen tor önümçiligini saklamak bilen, kärhanalar üçin tygşytly çözgüt edýär.

maslahatlar (1)
maslahatlar (2)

Önümiň gysgaça mazmuny

Sözümiň ahyrynda, “Tigirli kebşirleýji maşyn” dürli kebşirleýiş programmalary üçin köpugurly we täsirli çözgütdir.Kebşirleýişiň ýokary netijeliligi, takyk gözegçiligi we berkligi bilen dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrýar we ygtybarly netijeleri berýär.Bu enjamy simli kebşirlemek üçin öndürijiligi ýokarlandyrmak we ýokary kebşirleýiş hiline ýetmek üçin ulanmagy göz öňünde tutuň.

Awtomat çitim Kebşirleýiş maşynynyň aýlawy Tor toruň ini1200mm / 1600mm, 2100mm, 2500mm, simiň diametri: 3mm-6mm ýa-da 4mm-den 8mm, kebşirleme tizligi: 60-80 urgy / min. , öňünden kesilen simlerde iýmitlenmek.
Adaty konfigurasiýa: simiň öwezini dolmak üçin stend, simli basyş rulony, esasy kebşirleýiş enjamy, sim geçiriji, tor çekiji enjam.
Meýletin konfigurasiýa: çyzykly simleri düzediji rolikli gurnama, tor kesýän maşyn, awtomatiki usulda düşüriş enjamy (tor çykaryjy enjam)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER