Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Haýwan kafesi kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Awto alyş-çalyş platformasy, toruň ini 1000mm, simiň diametri: 1,5mm-6mm, kebşirleýiş tizligi minutda 3-den 4 liste çenli kebşirleýiş maşyny.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Haýwan kapasasy alyş-çalyş platformasy - kebşirlenen simli maşyn

Haýwanlaryň öýlerini söwda etmek ýa-da kämilleşdirmek isleýän öý haýwanlary eýeleri üçin ýörite döredilen “Pet Cage Exchange Platform” bilen tanyşdyrmak.Biziň platformamyz, öý haýwanlarynyň eýelerine öý haýwanlarynyň kapasalaryny birikdirmek we alyş-çalyş etmek üçin amatly we täsirli ýol hödürleýär, şol bir wagtyň özünde gysga dostlarymyzyň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün edýär.

aýratynlyk (1)
aýratynlyk (2)
aýratynlyk (3)

Haýwan kapasasy alyş-çalyş platformasynyň esasy aýratynlyklary

ýöriteleşdirilen kebşirlenen simli maşyn: Biziň platformamyz iň häzirki zaman kebşirlenen sim tor enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu enjam çalşylýan haýwan kapasalarynyň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini we berk we çydamly kebşirlenen sim torlary bilen gurulmagyny üpjün edýär.Bu, kapasalarda ýerleşdirilen öý haýwanlary üçin iň ýokary howpsuzlygy we howpsuzlygy hödürleýär.

Ulanylyşy aňsat interfeýs: Biziň platformamyzda, haýwanlaryň eýelerine alyş-çalyş prosesinde kynçylyksyz gezmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly interfeýs bar.Ulanyjylar haýwan kapasalarynyň aýratyn görnüşlerini we ululyklaryny aňsatlyk bilen gözläp bilerler we gözleglerini isleglerine görä süzüp bilerler.

Ygtybarly we ygtybarly: Ulanyjylarymyzyň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny ileri tutýarys.Biziň platformamyz şahsy maglumatlary goramak üçin berk howpsuzlyk çärelerini ulanýar we ähli agzalaryň tassyklanan hasaplary döretmegini üpjün edýär.Bu, ulanyjylaryň arasynda ähli amallar we özara gatnaşyklar üçin ygtybarly gurşaw döredýär.

Giňişleýin kapasany saýlamak: Haýwan kapasasy alyş-çalyş platformasy, itler, pişikler, guşlar we beýleki ownuk haýwanlar ýaly dürli öý haýwanlary üçin amatly dürli görnüşli öý haýwanlaryny hödürleýär.Haýwanlaryň eýelerine ösüp barýan haýwanlary üçin has uly gabaw gerekmi ýa-da täze goşmaçalar üçin ykjam bir zat gerekmi, saýlamak üçin dürli kapasalary taparlar.

Aç-açan aragatnaşyk: Biziň platformamyz, alyş-çalyşlary aňsatlaşdyrmak üçin ulanyjylaryň arasynda göni aragatnaşyga mümkinçilik berýär.Ulanyjylar aňsatlyk bilen biri-biri bilen habarlaşyp bilerler, kapasanyň jikme-jikliklerini ara alyp maslahatlaşyp bilerler, bahalary ylalaşyp bilerler we alyp gitmegi ýa-da eltip bilerler.Bu aç-açan aragatnaşygy we kanagatlanarly alyş-çalyş tejribesini üpjün edýär.

Geografiki gözleg: Haýwan kapasasy alyş-çalyş platformasy, ulanyjylara ýerli sebitlerinde ýa-da belli sebitlerinde kafesleri tapmaga mümkinçilik berýän geografiki gözleg aýratynlygyny öz içine alýar.Bu ýygnamak ýa-da gowşurmak işini ýönekeýleşdirýär, çykdajylary azaldýar we gatnaşýan ähli taraplar üçin alyş-çalyşlary has amatly edýär.

Önüm maslahatlary

Söwda etmek ýa-da haýwan kapasalaryňyzy aňsatlyk we amatlylyk bilen täzelemek mümkinçiligini elden gidirmäň.Şu gün “Pet Cage Exchange” platformasyna goşulyň we öý haýwanlaryňyzyň howpsuzlygyny we rahatlygyny üpjün etmek bilen, öý haýwanlarynyň kapasalaryny çalyşmak prosesini başdan geçiriň.

Önümiň gysgaça mazmuny

Awto alyş-çalyş platformasy bolan haýwan kapasasy kebşirleýji maşyn, ini 1000mm, simiň diametri: 1,5mm-6mm, kebşirleýiş tizligi minutda 3-den 4 sahypa.Çyzyk simleri we haç simleri öňünden kesilen simde, serw motorly tor çekilýär.Çalyşma platformasyny has amatly etmek üçin tegelek çyzgy slaýdyny kabul edýär.Kafes torunyň açylmagy programmirlenip bilner we PLC Spacer kebşirleme (kebşirlemegi bökdemek) gözegçilikde goýlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER