Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Awtomatiki usulda gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Doly awtomatiki usulda ýygnamak enjamy, ýygnamagy talap edýän islendik amalda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Doly awtomatiki usulda ýygnamak enjamy, ýygnamagy talap edýän islendik amalda ulanylyp bilner.PLC dolandyryş ulgamy önümleri takyk alyp, tertipli ýerleşdirip, zähmeti tygşytlap we netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp biler!
Üstünlikleri: Bir düwmäniň işlemegi amatly, çalt we takyk
Spesifikasiýa: düzülip bilner
Tizlik: düzülip bilner
Aringük göteriji: düzülip bilner

Önümiň tanyşdyrylyşy

Awtomatiki usulda örtüji maşyn, simli panelleri ýa-da listleri netijeli ýerleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen enjamdyr.Adatça gurluşyk, önümçilik we haýat çekmek ýaly köp mukdarda sim torlaryny öndürýän we dolandyrýan pudaklarda ulanylýar.

Esasy aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Awtomatlaşdyryş: Awtomatiki berkitme enjamy, el bilen berkitmegiň zerurlygyny aradan aýyrýan konweýer ulgamlary we robot gollary goşmak bilen awtomatlaşdyrylan aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu zähmet çykdajylaryny ep-esli azaldar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.

Takyk gaplamak: Enjam mesh panelleriniň takyk ýerleşdirilmegini üpjün edýär, birmeňzeşligi saklaýar we işlemek we daşamak wagtynda zeper ýetmek howpuny azaldýar.Dürli önümçilik talaplaryny göz öňünde tutup, dürli ululykdaky we şekilli panelleri ýerleşdirip biler.

Speokary tizlik: Awtomatiki usulda ýygnamak prosesi bilen, enjam gysga wagtyň içinde ýokary göwrümli panelleri dolandyryp biler.Bu önümçilik derejesini ýokarlandyrmaga we has çalt öwrüm wagtyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Düzülip bilinýän gaplama parametrleri: Dürli gaplama nagyşlaryny we konfigurasiýalaryny ýerleşdirmek üçin enjamy aňsatlyk bilen sazlap bolýar.Bu çeýeligi, önümiň aýratyn talaplaryna esaslanyp özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Kosmos optimizasiýasy: Awtomatiki usulda gaplaýyş enjamy, amatly ammar ýerlerini has köp ulanyp, optimal gaplama konfigurasiýalaryny ulanýar.Bu ammar amallaryny tertipleşdirmäge kömek edýär we goşmaça ammar enjamlaryna zerurlygy azaldýar.

Howpsuzlyk aýratynlyklary: Howpsuzlyk, enjamyň dizaýnynyň möhüm tarapy.Awariýalaryň öňüni almak we amal wagtynda operatorlary goramak üçin datçikler we gyssagly durmak düwmeleri ýaly howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýar.

Integrasiýa we birikme: Enjam bar bolan iş ulgamlaryna we önümçilik liniýalaryna birleşdirilip, üznüksiz utgaşdyrmaga we maglumat alyşmaga mümkinçilik berýär.Bu integrasiýa umumy netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar.

Ygtybarly we çydamly: Awtomatiki berkitme enjamy agyr we üznüksiz işlemäge garşy durmak üçin guruldy.Uzak möhletli öndürijiligi we minimal tehniki zerurlyklary üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar we komponentler bilen gurlupdyr.

Önümiň gysgaça mazmuny

Gysgaça aýtsak, awtomatiki tor ýygnamak enjamy sim torlaryny öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan kärhanalar üçin gymmatly baýlykdyr.Awtomatlaşdyrylan aýratynlyklary, takyk ýerleşdirilmegi, ýokary tizlikli mümkinçilikleri we howpsuzlyk aýratynlyklary ony önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin möhüm gural edýär.Bu enjamy ulanyp, önümçilik prosesiňizi tertipleşdirip, önümçiligi köpeldip we sim tor panelleriniň yzygiderli we ygtybarly ýerleşdirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

PLC dolandyryş ulgamy önümleri takyk alyp, tertipli ýerleşdirip, zähmeti tygşytlap we netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp biler!
Üstünlikleri: Bir düwmäniň işlemegi amatly, çalt we takyk
Spesifikasiýa: düzülip bilner
Tizlik: düzülip bilner
Aringük göteriji: düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER