Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Towuk Kejesi kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Towuk kafesi kebşirleýji maşyn, ini 1200mm / 1600mm, simiň diametri: 2mm-3,5mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

aýratynlyk (1)
aýratynlyk (2)
aýratynlyk (3)

Önümiň tanyşdyrylyşy

Guş guşlary üçin ýeke we goşa simli kebşirleýji maşyn

Guş guşlaryny öndürmek üçin ýeke we goşa simli kebşirleýiş maşynymyzy tanatmak, ýörite guş fermerleriniň we seleksionerleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen.Bu enjam, çydamly we ygtybarly guş kapasalaryny döretmek üçin sim torlaryny netijeli we takyk kebşirlemek üçin iň oňat çözgütdir.

Andeke we goşa simli kebşirleýji maşynyň esasy aýratynlyklary

Giňeldilen kebşirleýiş netijeliligi: Kebşirleýiş maşynymyz ýokary tehnologiýa we ýokary kebşirleýiş netijeliligini üpjün edýän aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Enjam bir wagtyň özünde iki we goşa sim torlaryny kebşirläp, önümçilik kuwwatyny artdyryp, gymmatly wagty tygşytlap biler.

Takyklyk we çydamlylyk: Güýçli gurluşy we ýokary hilli komponentleri bilen kebşirleýiş maşynymyz takyk we çydamly kebşileri kepillendirýär.Bu sim torunyň pugta berkidilmegini üpjün edýär, guş kapasalary üçin berk we ygtybarly gurluşy üpjün edýär.

Keýp ölçegleriniň köpdürliligi: andeke we goşa simli kebşirleýji maşyn, guş daýhanlarynyň aýratyn zerurlyklaryna görä dürli kapasanyň ululyklaryny öndürmekde çeýeligi hödürleýär.Dürli guş tohumlaryny we ululyklaryny ýerleşdirip, dürli kapas konfigurasiýalaryna we ölçeglerine aňsatlyk bilen ýetip bolýar.

Awtomatiki işlemek: Kebşirleýiş maşynymyz, aňsat we netijeli işlemäge mümkinçilik berýän awtomatiki dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Enjam yzygiderli iýmitlenmegi, kebşirlemegiň tizligi we kapasanyň ululygy ýaly parametrleri dolandyrýar we yzygiderli we takyk netijeleri üpjün edýär.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs: Enjamda iş prosesini ýönekeýleşdirýän içgin interfeýs bar.Ulanyjylar sazlamalary aňsatlyk bilen sazlap, önümçiligiň gidişine gözegçilik edip bilerler we ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözüp bilerler, bu tejribeli operatorlara-da, tehnologiýa täze bolanlara-da elýeterli bolar.

Effokary netijelilik we çykdajylaryň netijeliligi: Kebşirleýiş işini awtomatlaşdyrmak bilen, enjamymyz netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar, zähmet çykdajylaryny we maddy galyndylary azaldýar.Bu, guş daýhanlaryna we seleksionerlerine önümçilik kuwwatyny optimizirlemäge we umumy girdejiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Önümiň gysgaça mazmuny

Gysgaça aýtsak, ýeke we goşa simli kebşirleýiş maşynymyz, guş kapasalaryny öndürmek üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.Öňdebaryjy aýratynlyklary, takyk kebşirlemek we köpugurlylygy bilen, guş ösdürip ýetişdirmek we guşlary üstünlikli ösdürip ýetişdirmek üçin ýokary hilli we çydamly kapasalaryň öndürilmegini üpjün edip, guş daýhanlarynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Towuk kafesi kebşirleýji maşyn, ini 1200mm / 1600mm, simiň diametri: 2mm-3,5mm.kebşirleme tizligi: 60-80 urgy / min., öňünden kesilen simlerde haçly sim bilen iýmitlenmek, rulon siminden iýmitlenmek
Adaty konfigurasiýa: simden ýasalan stend, esasy kebşirleýiş enjamy, sim simleri, tor çekiji enjam, tor kesýän maşyn, tor düşüriji araba.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER