Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Güýçli kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Ösen tehnologiýa we takyk in engineeringenerligi bilen, Rebar mesh kebşirleýiş enjamy iň az iş wagty bilen netijeli önümçiligi üpjün edip, ýokary tizlikli işlemegi hödürleýär. Birnäçe sim iýmitlendirijisi we kebşirleýiş kelleleri bilen enjamlaşdyrylan bu enjam bir wagtyň özünde birnäçe polat barlary kebşirläp, öndürijiligi ýokarlandyryp we önümçilik wagtyny azaldyp biler. .Onuň berk gurluşygy we ygtybarly öndürijiligi ýokary hilli standartlara laýyk gelýän yzygiderli we birmeňzeş kebşirlemegi kepillendirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Model GJW-X3300 GJW-X2500
Meşiň ini 003300mm 002500mm
Simiň diametri 6mm-12mm 6mm-12mm
Geçiş simleri ≥50mm ≥50mm
Kebşirleýiş elektrody No. 32 24
Kesgitli sim görnüşi 0001000mm, Öň kesilen sim 0001000mm, Öň kesilen sim
Çyzykly sim görnüşi Öň kesilen sim Öň kesilen sim
Kebşirleýiş tizligi 45-75 urgy / min. 45-75 urgy / min.
Kebşirleýji transformator 180KVAX16 180KVAX12
Diagonal ýalňyşlyk ± 5mm (uzynlygy 2m bolan çyzgy) ± 5mm (uzynlygy 2m bolan çyzgy)
Material Smoothumşak ýa-da lenta sim (sowuk togalanýar) Smoothumşak ýa-da lenta sim (sowuk togalanýar)

Polatdan ýasalan kebşirleýiş önümçilik liniýasy, kebşirlenen toruň ini 3300mm, kebşirleýiş siminiň diametri 6-12mm, kebşirleýiş tizligi 45-70 gezek / min, dik we andorizontal çyzyklar hem döwülýär.

Standart konfigurasiýa: Uzynlygyna çyzykly iýmitlendiriji raf, trolleýsi iýmitlendirmek, kebşirleýji host material artýan material çeňňegi, serw çekmek tor.

Goşmaça enjamlar: awtomatiki gonmak we tor trolleýsi, awtomatiki tor öwrümi we nettincchiller;howa kompressory.

önüm-img (1)
önüm-img (2)
önüm-img (3)
önüm-img (4)

Önümiň tanyşdyrylyşy

Polatdan ýasalan kebşirleýji maşyn, polatdan ýasalan kebşirlemek üçin professional awtomatiki enjamdyr.Esasan kebşirleýiş ulgamyndan, dolandyryş ulgamyndan we geçiriji ulgamdan durýar.

Kebşirleýiş ulgamy, elektrodlaryň üsti bilen elektrodlara arka goşulmak üçin garşylyk kebşirleýiş usullaryny ulanýar.Kebşirleýiş ulgamlary, adatça elektrody arka bilen baglanyşdyrmak üçin fakel ýa-da dykyzlary öz içine alýar.Elektrik toguny bermek we basyş ulanmak arkaly kebşirleýiş ulgamy elektrody arka tarapyna ygtybarly kebşirlemäge ukyplydyr.

Dolandyryş ulgamy kebşirleýiş maşynynyň beýnisidir, kebşirleme parametrlerine, iş tertibine we tizligine we ş.m. gözegçilik etmek üçin jogapkärdir. Adatça, dolandyryş ulgamy sensor ekrany ýa-da adam maşyn interfeýsi bilen üpjün edilendir, şonuň üçin operator kebşirlemäni aňsatlyk bilen sazlap we gözegçilikde saklar. prosesi.

Konweýer ulgamlary arka we kebşirleýji çybyklary ýetirmek we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.Adatça arka we kebşirleýji çybyklary iýmitlenýän ýerden kebşirleýiş meýdançasyna daşaýan we öňünden kesgitlenen tertipde ýerleşdirilmegini üpjün edýän konweýer kemerinden ýa-da deprekden durýar.

önüm-img (5)
önüm-img (6)

Önüm programmalary

Polatdan kebşirleýiş maşynynyň täsirli, takyk we durnukly kebşirleme mümkinçilikleri bar.Polatdan ýasalan kebşirleme meselesini awtomatiki ýerine ýetirip, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.Enjam gurluşykda, köprülerde, tunellerde we beýleki polat barlary gaýtadan işleýän ýerlerde giňden ulanylýar.

Önüm maslahatlary

Polatdan ýasalan kebşirleýiş maşynlarynyň dürli modelleriniň we markalarynyň dürli funksiýalara we aýratynlyklara eýe bolup biljekdigini bellemelidiris.Satyn almazdan ozal dürli enjamlaryň aýratynlyklary barada has köp zat öwrenmek we hakyky zerurlyklaryňyza görä degişli model we spesifikasiýa saýlamak maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: