Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Çit mata egiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Çit meshini egirmek maşyny, çit torlaryny öndürmekde ýörite ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Metal listleri takyk we täsirli öwrüp bilýär.Highokary takyklygy, ýokary netijeliligi we durnuklylygy arkaly, diwar önümçiligi pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Hil we önümçilik netijeliligi talaplary.Gorag toruny öndürmek üçin ygtybarly tehniki goldaw berýär we degişli in engineeringenerçilik taslamalarynyň gurulmagyna we ösmegine netijeli goldaw berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Maks.Simiň diametri 6mm
Maks.tor giňligi 3000mm
Maks.egilme burçy 120 dereje
Egilmegiň görnüşi Gidrawlik
Maks.egilmek güýji Simleriň diametri 6mm bolanda 61 bölek sim
Min.sim meýdany 50mm
Elektrik üpjünçiligi 380V / 3P / 50Hz
Jemi kuwwat 7.5 KW
Umumy ölçeg 3.2x1.2x1.0m
Agram `1300kgs

Operasiýa ulgamy: ŞENKANG
Dinamiki ulgam: asyl
Klassifikasiýa: kömekçi maşynlar
Önümiň gysgaça mazmuny: P görnüşli mesh egiriji maşyn, iň ýokary.eplenýän simiň diametri 6mm, egirme toruň ini 3000mm, iň ýokary.egilme burçy 120 dereje, iň ýokary.egilme güýji 61 sany simdir (simiň diametri 6mm)
Kompaniýanyň salgysy: No. 17, Anping etraby, Canda Chuangye bazasy, Hebei welaýaty

Enjam aýratynlyklary

Gorag torunyň egilmek maşyny ösen san dolandyryş tehnologiýasyny we awtomatiki dolandyryş ulgamyny kabul edýär we aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Precokary takyklyk: Enjamlar takyk gollanma relsleri, datçikler we hereketlendiriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, olar ýokary takyk egilme işleýşini amala aşyryp bilerler we her haýat torunyň ölçeg yzygiderliligini üpjün edip bilerler.
Efficiencyokary netijelilik: awtomatiki işlemegiň we çalt galyndy üýtgetmek ulgamynyň ulanylmagy önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we el bilen işlemegiň wagtyny azaldyp biler.
Durnuk: Enjamyň çarçuwaly gurluşy berk we durnukly, egilmek prosesi tekiz we ýalňyşsyz, garawul torunyň durnukly hilini üpjün edýär.
Işlemek aňsat: Düşünjeli we düşnükli iş interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan ulanyjylar köpçülikleýin önümçiligi aňsatlyk bilen amala aşyrmak üçin diňe parametrleri kesgitlemeli.
Ygtybarly we ygtybarly: Enjamlar operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek we heläkçiliklerden gaça durmak üçin birnäçe howpsuzlygy goraýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Iş prinsipi: Gorag torunyň egilmek enjamy, basýan porşanyň hereketine gözegçilik etmek üçin san dolandyryş ulgamyny kabul edýär we demir listiň egilmek prosesini amala aşyrmak üçin egilmek ölýär.Stepörite ädimler aşakdakylar:
Operator enjamlara gözegçilik interfeýsi arkaly zerur egilme ululygyny we burçuny girizýär.
Metal skameýkada ýerleşdirilýär, ýerinde berkidilýär we durnuklylyk üçin gysylýar.
Bellenen parametrlere görä dolandyryş ulgamy basýan porşini bellenilen tizlige we güýje görä aşak basmagy ugrukdyrýar, şonuň üçin demir plastinka egilmek üçin egilýär.
Bir egilmek gutaransoň, iş paneli awtomatiki usulda sazlanar, indiki egilme ýagdaýyna girer we egilmek amalyny ýene ýerine ýetirer.
Doly gorag önümini almak üçin ähli egilmek amallary gutarýança ýokardaky ädimleri gaýtalaň.
Ulanyş gerimi:
Çit torlaryny egmek maşynlary ýollarda, demir ýollarda, köprülerde, howa menzillerinde we beýleki ýerlerde diwar torlaryny öndürmekde giňden ulanylýar.Polat plitalar, poslamaýan polat plitalar we ş.m. ýaly dürli görnüşli metal listleri gaýtadan işläp biler we dürli egilme görnüşlerini we çylşyrymly garawul dizaýnlaryny amala aşyryp biler.

Tehniki parametrler

Maksimum egilmek uzynlygy: ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner, adatça 2 metrden 6 metre çenli.
Iň ýokary egilme galyňlygy: köplenç 2 mm-den 6 mm-e çenli, ýöne ulanyjynyň talaplaryna görä düzülip bilner.
San dolandyryş ulgamy: Öňdebaryjy san dolandyryş ulgamyny kabul edip, ýokary takyklyk bilen egilmek işini amala aşyryp biler.
Kuwwat we energiýa sarp edilişi: Aýratyn güýç we energiýa sarp edilişi enjamyň modeline we aýratynlyklaryna baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: