Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Awtomatiki gidrawliki enjam (gapdal açylyş görnüşi)

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik gapdal açýan maşyn, demir sim rulonlaryny awtomatiki düşürýän demir sim alýan enjamdyr.Gidrawlik gözegçiligi bilen awtomatiki usulda gysylyp, açylyp we ýapylyp, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we zähmet güýjüni peseldip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Awtomatiki gidrawliki enjam (gapdal açylyş görnüşi)
Gidrawlik gapdal açýan maşyn, demir sim rulonlaryny awtomatiki düşürýän demir sim alýan enjamdyr.Gidrawlik gözegçiligi bilen awtomatiki usulda gysylyp, açylyp we ýapylyp, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we zähmet güýjüni peseldip biler.Bu adaty polat sim alýan enjamyň çalyşýan önümidir.“Shenkang Machinery”, 3-12mm, 500kg - 1200kg simli rulonlary müşderiniň 3-12mm, 500kg - 1200kg sim sargysyna ýetmek üçin I görnüşli tigiriň ululygyny düzüp biler.
Haryt maglumatlary:
1. Üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak - üýtgeýän ýygylygy dolandyrmak kabineti, bir esasy iş, zähmeti tygşytlamak.
2. Düzeltmegi goldaň - müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň gowy işini ediň.
3. Ajaýyp material saýlamak - müşderilere peýdaly bolmak we müşderiler üçin çykdajylary tygşytlamak
Kompaniýanyň salgysy: No. 17, Anping etraby, Canda Chuangye bazasy, Hebei welaýaty

aýratynlyk (4)
aýratynlyk (3)
aýratynlyk (1)
aýratynlyk (2)

Gidrawlik gapdal açylýan mesh gaplaýyş enjamy

Gidrawlik gapdal açylýan mesh gaplaýyş enjamy, sim tor panellerini netijeli ýerleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen enjamdyr.Gurluşyk, önümçilik we haýat çekmek ýaly sim torlaryny öndürmek we gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly pudaklarda giňden ulanylýar.

Esasy aýratynlyklar we artykmaçlyklar

Köpugurly we sazlanyp bilinýän: Enjam köpugurly we sazlanyp bilner, oňa dürli ölçeg panellerini we sim tor panellerini dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Dürli önümçilik talaplaryna çeýeligi üpjün edip, dürli gaplama nagyşlaryny we konfigurasiýalaryny ýerleşdirmek üçin aňsatlyk bilen programmirläp bolýar.

Awtomatlaşdyrylan iş: Gidrawlik gapdal açylýan mesh gaplaýyş enjamy, el bilen berkitmegiň zerurlygyny aradan aýyrýan konweýer ulgamlary we gidrawlik gollar ýaly awtomatlaşdyrylan aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu zähmet çykdajylaryny azaldýar we ýygnamak işini tertipleşdirmek arkaly umumy netijeliligi ýokarlandyrýar.

Takyk gaplamak: Gidrawlik ulgamy bilen, enjam simli panelleriň takyk ýerleşdirilmegini üpjün edýär, birmeňzeşligi saklaýar we işlemek we daşamak wagtynda zeper ýetmek howpuny azaldýar.Bu has ýokary hilli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we önümiň isripini azaldýar.

Producokary öndürijilik: Bu enjam ýokary öndürijilik üçin niýetlenendir we gysga wagtyň içinde köp mukdarda sim tor panellerini dolandyryp biler.Bu önümçilik derejesini ýokarlandyrýar, gurşun wagtyny azaldýar we umumy iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Kosmos optimizasiýasy: Gidrawlik tarapy açýan mesh gaplaýyş enjamy, kosmosdan peýdalanmagy optimizirlemek üçin döredildi.Ammarlarda we önümçilik desgalarynda gymmatly pol ýerini tygşytlap, panelleri ykjam konfigurasiýalarda netijeli ýerleşdirýär.

Howpsuzlyk aýratynlyklary: Howpsuzlyk ileri tutulýar we enjam operatorlaryň abadançylygyny üpjün etmek we heläkçilikleriň öňüni almak üçin howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Howpsuz iş şertlerini üpjün etmek üçin gyssagly durmak düwmeleri, howpsuzlyk datçikleri we garawullar birleşdirildi.

Çydamlylygy we ygtybarlylygy: Enjam berkligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar we komponentler bilen gurlupdyr.Iş wagty az we tehniki hyzmat talaplaryny azaldyp, agyr we üznüksiz işlemäge garşy durmak üçin döredildi.

Önümiň gysgaça mazmuny

Sözümiň ahyrynda, gidrawliki gapdal açylýan tor ýasaýjy maşyn, sim tor öndürmek bilen meşgullanýan kärhanalar üçin möhüm guraldyr.Köpugurlylygy, awtomatiki işleýşi, takyk ýerleşdirilmegi, ýokary öndürijiligi, giňişligi optimizasiýa, howpsuzlyk aýratynlyklary we çydamlylygy ony önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak üçin täsirli we ygtybarly çözgüt edýär.Bu enjamy ulanmak bilen kärhanalar önümçiligi artdyryp, önümiň hilini ýokarlandyryp we amallaryny tertipleşdirip bilerler.

Bu adaty polat sim alýan enjamyň çalyşýan önümidir.“Shenkang Machinery”, 3-12mm, 500kg - 1200kg simli rulonlary müşderiniň 3-12mm, 500kg - 1200kg sim sargysyna ýetmek üçin I görnüşli tigiriň ululygyny düzüp biler.
Haryt maglumatlary:
1. Üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak - üýtgeýän ýygylygy dolandyrmak kabineti, bir esasy iş, zähmeti tygşytlamak.
2. Düzeltmegi goldaň - müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň gowy işini ediň.
3. Ajaýyp material saýlamak - müşderilere peýdaly bolmak we müşderiler üçin çykdajylary tygşytlamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER