Kebşirleýiş maşynynyň hünärmeni

Kebşirleýiş maşynlarynda 20 ýyllyk tejribe
  • info@sk-weldingmachine.com
  • +86 13780480718
sahypa-banner

Simli diwar kebşirleýji maşyn (öňünden kesilen sim görnüşi)

Gysga düşündiriş:

Simli diwar kebşirleýji maşyn (öňünden kesilen sim görnüşi), toruň ini 2500mm, simiň diametri 3mm-6mm ýa-da 4mm-den 8mm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Awtomat simli kebşirleýji maşyn giriş

Awtomatiki sim kebşirleýji maşyn, sim torlaryny netijeli we takyk kebşirlemek üçin döredilen iň häzirki zaman enjamdyr.Gurluşyk, oba hojalygy we önümçilik ýaly ýokary hilli kebşirlenen tor önümlerini talap edýän pudaklarda giňden ulanylýar.

aýratynlyk (1)
aýratynlyk (2)
aýratynlyk (3)
aýratynlyk (4)

Esasy aýratynlyklary we peýdalary

Awtomatiki material ýüklemek: Bu enjam el bilen iýmitlenmegiň zerurlygyny aradan aýyrýan awtomatiki material ýüklemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Zähmet talaplaryny azaldýar we netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyryp, üznüksiz önümçilik akymyny üpjün edýär.

Çeýe mesh ululygy we simiň diametri: Awtomatiki sim kebşirleýiş enjamy, dürli ölçegleri we sim diametrlerini goldaýar.Dürli amaly zerurlyklary kanagatlandyryp, inçe we gödek tor nagyşlaryny öndürip biler.Tor ölçeglerini we sim aralyklaryny sazlamak dolandyryş paneli arkaly aňsatlyk bilen gazanylyp bilner.

Takyk kebşirleýiş dolandyryşy: Kebşirleýiş tehnologiýasy bilen, kebşirleýiş parametrlerine takyk gözegçilik hödürleýär.Soňky önümiň ajaýyp gurluş bitewiligini we uzak ömrüni üpjün edip, tutuş torda güýçli we ygtybarly kebşirleýär.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs: Enjamda ulanyjylara kebşirleýiş prosesini aňsatlyk bilen programmirlemäge we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly interfeýs bar.Kebşirleýiş parametrlerini çalt gurnamaga we sazlamaga mümkinçilik berýän içgin nawigasiýa we anyk görkezmeler berýär.Iň az okuwly operatorlar enjamy rahat işledip bilerler.

Productionokary önümçilik netijeliligi: Awtomatiki sim kebşirleýji maşyn ýokary tizlikli kebşirleýiş prosesini ulanýar, netijede önümçiligiň netijeliligi ýokarlanýar.Gysga wagtyň içinde köp sanly kebşirlenen tor panellerini öndürip biler, berk önümçilik möhletlerine laýyk gelýär we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrýar.

Ygtybarly gurluşyk we uzak ömür: Bu kebşirleýiş enjamy ýokary hilli materiallar we komponentler bilen gurlup, berkligi we uzak möhletli ygtybarlylygy üpjün edýär.Iň az tehniki hyzmaty we iş wagty azaltmagy talap edip, üznüksiz işlemäge we agyr iş ýüklerine çydap biler.

Howpsuzlyk aýratynlyklary: Awtomatiki sim kebşirleýji maşyn, operatorlary goramak we howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin dürli howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyklara heläkçilikleriň we şikesleriň öňüni alýan gyssagly durmak düwmeleri, howpsuzlyk işgärleri we ýeňil perdeler bar.

Hususlaşdyrma opsiýalary: Enjam aýratyn talaplara we isleglere laýyklaşdyrylyp bilner.Awtomatiki usulda kesmek we gaplamak ýaly goşmaça aýratynlyklar önümçiligi hasam tertipleşdirmek we iş akymynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin girizilip bilner.

Önümiň gysgaça mazmuny

Gysgaça aýtsak, awtomatiki sim kebşirleýji maşyn, sim kebşirlemek üçin köpugurly we täsirli çözgütdir.Awtomatiki material ýükleme ulgamy, takyk kebşirleýiş gözegçiligi we ulanyjy üçin amatly interfeýs, öndürijiligi ýokarlandyrmak we ýokary kebşirlenen mesh hilini gözleýän kärhanalar üçin iň amatly saýlawy edýär.Optimal netijelilik we çykdajy tygşytlylygy üçin bu enjamy önümçilik liniýaňyza goşmagy göz öňünde tutuň.
Simli diwar kebşirleýji maşyn (öňünden kesilen sim görnüşi) toruň ini 2500mm, simiň diametri 3mm-6mm ýa-da 4mm-den 8mm, kebşirleme tizligi 60-80 urgy / min. öňünden kesilen sim.
Standart konfigurasiýa: çyzykly simiň awtomatiki ýerleşdirilmegi, sim geçiriji goşundy, esasy kebşirleýji maşyn, serw motorly tor çekmek, awtoulag toruny çykarmak enjamy, awtomatik gaplamak, senagat suw sowadyjy maşyn
Goşmaça konfigurasiýa: goldaýan rolik, çyzykly sim goldaw platformasy, gaplaýyş arabasy, howa kompressory, aralyk ýygylyk kebşirleme ulgamy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER